• Zasady montażu

ZASADY MONTAŻU
Transport
płytki należy przewozić środkami transportu, ustawiając jednostki ładunkowe ściśle obok siebie w jednej warstwie, tak aby uniemożliwić przesuwanie się ładunku podczas transportu. Paczki powinny być ustawione w taki sposób, aby znajdujące się w nich płytki były w pionie, co zapobiega powstawaniu pęknięć w trakcie transportu. Elementy dekoracyjne, w szczególności posiadające wzory wycinane (nacięcia, otwory, wstawki) powinny być zabezpieczone przed naciskiem. Należy zachować szczególną uwagę przy załadunku/rozładunku płytek rektyfikowanych, ze względu na delikatne krawędzie.

Przechowywanie
płytki należy przechowywać w pomieszczeniach chroniących je przed zawilgoceniem. Dodatkowo płytki, które nie mają zadeklarowanej mrozoodporności muszą być przechowywane w temperaturach dodatnich.

Sprawdzenie prawidłowości dostawy
w zamówieniu należy sprecyzować wszystkie dane identyfikacyjne produktu: nazwę płytki, format, gatunek, ewentualnie odcień, kaliber czy datę produkcji płytki (co jest szczególnie istotne przy zamawianiu brakującej ilości płytek wcześniej zakupionych). Po otrzymaniu dostawy należy sprawdzić całą zakupioną partię, aby wykluczyć ewentualne pomyłki popełnione przy wydawaniu towaru.
Sprawdzenie etykiet na wszystkich opakowaniach ma na celu weryfikację, czy otrzymano ten sam wyrób, w tym samym gatunku, tej samej tonacji, kalibracji i daty produkcji.
Następnie należy wyciągnąć i rozłożyć na płaskiej powierzchni płytki z różnych opakowań, ocenić ich jakość, wymiary i odcienie. Gatunek I zdefiniowany jest przez normę PN-EN 14411. W zakresie jakości powierzchni płytki minimum 95% płytek nie powinno mieć widocznych wad powodujących pogorszenie wyglądu powierzchni ułożonej z płytek.
Wszelkie wątpliwości co do jakości powierzchni płytek powinny być zgłoszone przed rozpoczęciem montażu płytek.

Na opakowaniach płytek znajduje się informacja :

„UWAGA: Przed montażem należy porównać jakość powierzchni płytek, ich wymiary i odcienie z różnych opakowań oraz należy sprawdzić zgodność kalibrów, tonacji, gatunków i dat produkcji zawartych na etykiecie dla całej zakupionej partii. W czasie klejenia nie należy przekraczać maksymalnej 5 mm grubości warstwy kleju. Nie zaleca się stosowania ostro kontrastowych fug. Usterki/szkody wynikające z wymienionych niedopatrzeń nie będą objęte gwarancją. Dlatego po ułożeniu płytek reklamacje dotyczące w/w. niezgodności nie będą uwzględniane.”

Impregnacja
Nie zalecamy przeprowadzania impregnacji produkowanych płytek bez wcześniejszego rozeznania produktu. Wszystkie płytki szkliwione produkowane są w sposób umożliwiający ich użytkowanie bez konieczności dodatkowego zabezpieczenia. Gresy lappatowane pokrywane są przez nas w końcowym etapie produkcji impregnatem dodatkowo zabezpieczającym płytkę przed zabrudzeniami powstałymi przy spoinowaniu płytek. Zgodnie z zaleceniami producentów fug warto natomiast wykonać próbę fugowania na mniejszej powierzchni przed rozpoczęciem spoinowania, aby sprawdzić, czy pigmenty, barwniki zawarte w fudze nie pozostawiają przebarwień na płytkach. Decydując się jednak na dodatkową impregnację preparatami dostępnymi w handlu prosimy pamiętać, że to impregnat przejmuje parametry płytki i to on jest odpowiedzialny za wszelkie zmiany powierzchniowe związane z plamieniem. W przypadku decyzji o zastosowaniu impregnatów do płytek należy każdorazowo przeprowadzić próbę ich działania na mniejszej powierzchni celem sprawdzenia, czy impregnat nie zmienia barwy płytki, nie wpływa na stopień wybłyszczenia płytki. Proszę również pamiętać, że zastosowany impregnat będzie się wycierać szybciej w miejscu ciągów komunikacyjnych a tym samym wzmagać efekt nierównomiernego wybłyszczenia powierzchni ułożonej z płytek.

Montaż dekoracji szklanych
do każdej zakupionej partii dekoracji szklanych POLCOLORIT S.A. załącza instrukcję zawierającą szczegółowe informacje dotyczące montażu tego typu dekoracji. Instrukcja w formacie PDF dostępna jest w plikach do pobrania. Montaż szklanych elementów dekoracyjnych powinien być przeprowadzony przy użyciu klejów do luster. Przed przystąpieniem do montażu zaleca się przeprowadzenie próby na niewielkiej powierzchni. Dekoracji szklanych nie należy kleić punktowo. Powierzchnia montażowa musi być w całości pokryta warstwą kleju. Pomiędzy klejonym elementem a podłożem nie może zostać powietrze. Do fugowania używa się fug drobnoziarnistych przeznaczonych do mozaiki szklanej, wg zaleceń producenta. Do pielęgnacji stosuje się wyłącznie środki przeznaczone do szkła.

UWAGA - Montaż dekoracji szklanych niezgodny z zaleceniami zawartymi powyżej (np. na kleje do płytek) może powodować powstawanie przebarwień. Reklamacje z tego tytułu nie będą uznawane za zasadne.

Spoinowanie płytek lappatowanych
„Spoinowanie płytek lappatowanych, zawierających mikropory należy przeprowadzać wzdłuż spoin, nie zacierając zaprawą powierzchni płytki. Ewentualny nadmiar zaprawy należy zebrać z powierzchni płytki dopóki zaprawa jest świeża. Po wstępnym związaniu zaprawy do spoinowania(zwykle 10-20 minutach) należy usunąć jej pozostałości z krawędzi płytek przy pomocy zwilżonej twardej gąbki, ukośnie do kierunku spoin stosując dwa pojemniki z wodą: jeden do usuwania nadmiaru zaprawy z gąbki i drugi do dokładnego jej wypłukania. Dokładne czyszczenie krawędzi płytki przeprowadzić po czasie rekomendowanym przez producenta fugi (zwykle 2 godzinach). Czyszczenie spoiny zbyt późno, po stwardnieniu spoiny w porach płytek może być utrudnione, a roszczenia z tego tytułu nie będą uznane za zasadne. Ewentualne pozostałości zapraw do spoinowania należy usunąć dostępnym na rynku preparatem do usuwania zabrudzeń cementowych. Preparat należy rozprowadzić na zabrudzonej powierzchni, pozostawić kilka minut, a następnie usunąć przy użyciu wody.”
Spoinowanie mozaiki zawierającej elementy dekoracyjne(lustra, granilie) należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją opisaną powyżej.