• Regulamin


Regulamin Sklepu Internetowero LUMIGO
WWW.CENTRUMPLYTEK.PL

§1 Postanowienia ogólne
Internetowy sklep www.centrumplytek.pl prowadzony jest przez Małgorzatę Kaim prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą LUMIGO Małgorzata Kaim zwanym dalej sprzedającym, zarejestrowaną w Chyszówkach, województwo Małopolskie, NIP: 737 206 17 34, adres korespondencyjny: LUMIGO Małgorzata Kaim, Chyszówki 220, 34-643 Chyszówki.

§2 Definicje
1.Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
2.Reklamacje • Tel: 608 396 333 • Email:skleplumigo@gmil.com
3.Cennik dostaw– znajdujące się pod adresem www.centrymplytek.pl zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
4.Dane kontaktowe • LUMIGO Małgorzata Kaim • Chyszówki 220 34-643 Chyszówki • Tel: 608 396 333 • Email:skleplumigo@gmail.com
5.Dostawa– rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem www.centrymplytek.pl
6.Dowód zakupu– faktura VAT, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
7.Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
8.Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
9.Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
10.Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
11.Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
12.Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
13.Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
14.Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
15.Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie. 16.Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę
17.Prawo konsumenckie - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
18.Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
19.Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
20.Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
21.Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
22.Rzecz – rzecz ruchoma mogąca lub będąca przedmiotem umowy.
23.Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.centrumplytek.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie. 24.Sprzedający • LUMIGO Małgorzata Kaim • Chyszówki 220 34-643 Chyszówki KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. 09 1950 0001 2006 8517 7574 0001 25.System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
26.Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
27.Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących. 28.Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
29.Wada fizyczna - niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli:
a. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
c. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
e. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
f. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy. 30.Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 31.Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§3 Warunki składania zamówienia
1. Internetowy sklep www.centrumplytek.pl służy do dokonywania zakupów oryginalnych produktów prezentowanych na stronie www za pośrednictwem sieci Internet.
2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
3. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.
4. Wszystkie ceny na www.centrumplytek.pl wyrażone są w polskich złotych .
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. W takich przypadkach Sprzedający zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
6. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.centrumplytrk.pl, wybór formy płatności, przesłanie zamówienia oraz otrzymanie potwierdzeni złożenia zamówienia.
7. Kupujący przy złożeniu zamówienia zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz numeru telefonu, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zlecenia.
8. Otrzymanie przez www.centrumplytek.pl każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez Sprzedającego.
9. W uzasadnionych przypadkach sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.
10. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w przeciągu 7 dni od daty złożenia nie będą rozpatrywane.
11. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone po godzinie 18:00 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
12. Zdjęcia prezentowanych produktów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
13. Podawany rozmiar płytek jest wymiarem nominalnym określonym przez producenta, natomiast wymiar roboczy a więc rzeczywisty może się delikatnie różnić. Dla przykładu płytka o rozmiarze nominalnym 30x60 / 60x60 może mieć wymiar rzeczywisty 29,8x59,8 / 59,8x59,8. Nie jest to zależne od sklepu, tylko producenta płytek i niestanowi wady produktu.
14. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Faktura VAT jest przesyłana w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres mailowy.
15. Klienci www.centrumplytek.pl biorą udział w akcjach promocyjnych i rabatowych zgodnie z bieżącą ofertą zamieszczoną na stronach Sklepu.
16. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.
17. Wszystkie ceny podane są w PLN(złoty polski) i zawierają podatek VAT .

§4 Cena wysyłki
1. Towary są dostarczane pod adres wskazany przez Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, lub transportu własnego.
2. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Kupującego. Koszt dostawy jest doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany Kupującemu.
3. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej oraz Prawie Przewozowym.
4. W przypadku zamówień niektórych produktów (podłogi, ceramika i inne materiały budowlane) których wartość nie przekracza 500 zł , koszt transportu może ulec zmianie, o czym klient zostanie poinformowany po weryfikacji zlecenia przez obsługę sklepu.
5. Koszty Transportu poszczególnych produktów zostały szczegółowo opisane pod adresem : www.centrumplytek.pl

§5 Warunki dostawy
1. Przewidywany termin realizacji dostawy określony jest w zakładce „Transport”. Przy zamówieniach towaru różnego rodzaju pod uwagę będzie brany najdłuższy czas oczekiwania. W przypadku jeśli zamówiony towar jest niedostępny w określonym przy potwierdzeniu zamówienia terminie, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Kupującego o przewidywanym nowym czasie dostawy.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostaw wynikające nie z jego winy, w szczególności za opóźnienia z winy producenta lub firmy kurierskiej.
3. W przypadku odmowy przyjęcia towaru, lub braku możliwości dostarczenia towaru z winy Kupującego, sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztem transportu zwrotnego.
4.Zapłata za towar może nastąpić za pomocą przelewu bankowego, przekazu pocztowego, szybkich płatności online, kart płatniczych oraz blik
5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane także w sytuacji, gdy we wskazanych czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.
6. W przypadku sprowadzenia produktów na specjalne zamówienie kupującego, kupujący zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 50% wartości zamówienia, a pozostałą kwotę przed wysyłką towaru.
7.Podczas odbioru przesyłki - Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru pod kątem ilościowym, oraz wystąpienia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W razie ich wystąpienia, należy spisać protokół szkody z kierowcą i przesłać go wraz ze zdjęciami niezwłocznie na nasz adres mailowy skleplumigo@gmail.com
8. W przypadku dostawy towaru na palecie kurier nie wnosi towaru do lokalu.

§6 Uprawnienia Kupującego
1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ogólną zasadą jest, że Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, z wyjątkami wskazanymi w punktach kolejnych.
2. Zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu.
3.Zamówienie realizowane z fabryki na specjalne życzenie Klienta - nie podlega zwrotom.
4. Możliwość zwrotu według obowiązujących praw konsumenta dotyczy pełnego zamówienia, a nie jego części. (Dla przykładu Klient zamawiający 10 opakowań płytek na odległość ma prawo do zwrotu, ponieważ nie widział towaru przed zakupem, ale jeżeli akceptuje towar i układa płytki, ale zostanie mu jedno opakowanie płytek to w takiej sytuacji nie może żądać zwrotu towaru, bez podania przyczyny.) Jeżeli zaś Klient podczas jednego zamówienia zakupił 2-3 rodzaje płytek - ma prawo zatrzymać jeden rodzaj i domagać się zwrotu drugiego lub trzeciego.
5. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z kompletem dokumentów. Zwrot należności za zwrócone towary, po potrąceniu kosztów przesyłki, nastąpi na wskazane przez Państwa konto bankowe. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący. W sytuacji gdy podczas zamówienia Sprzedawca zastosował rabat na transport towaru, ale Kupujący oddał część towaru to Sprzedawca ma prawo obciążyć Konsumenta pełnym kosztem transportu. (Przykładowo Sprzedający ustala koszt wysyłki płytek 180 zł, ale dla zamówień promocyjnych może wysłać towar gratis. Kupujący zakupi towar korzystając z darmowego transportu, ale zwróci całość, lub część towaru - wówczas Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztem transportu według obowiązującego cennika.) 6.Klient zobowiązany jest sprawdzić towar przed jego stałym zamontowaniem. W szczególności pod względem wymiarów, odcienia, ubytków. Zamontowanie towaru jest równoznaczne z akceptacją jego stanu, a ewentualne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§7 Reklamacje
1. Towary sprzedawane w www.centrumplutek.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancjami producentów.
2. Reklamacje ewentualnych uszkodzeń mechanicznych towaru, lub rozbieżności ilościowych będą uznawane na podstawie protokołu szkody spisanego z kurierem przy odbiorze towaru. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki przy odbiorze.
3. Reklamacje należy składać na adres mailowy: skleplumigo@gmail.com Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać : - opis wady towaru, lub uszkodzeń - uzupełniony "Formularz Zwrotu Towaru" dostępny do pobrania na końcu regulaminu. - zdjęcia reklamowanego towaru potwierdzające wadę produktu - protokół szkody spisany z kurierem w sytuacji uszkodzeń mechanicznych, lub rozbieżności ilościowej - informacje na temat roszczeń Klienta - w przypadku płytek ceramicznych zdjęcie symbolu TONO/ODCIEŃ/KALIBER z opakowania umożliwiające wymianę części płytek na takie same jak pozostałe wolne od wad.
4. Klient zobowiązany jest sprawdzić towar przed jego stałym zamontowaniem. W szczególności pod względem wymiarów, odcienia, ubytków. Zamontowanie towaru jest równoznaczne z akceptacją jego stanu, a ewentualne reklamacje nie będą rozpatrywane. 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni.

§8 Polityka prywatności, oraz bezpieczeństwo danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
2.Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep: 1. Informacje ogólne.
1.1 Operatorem Serwisu jest podmiot, którego dane wskazane są na podstronie w stopce.
1.2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"). c. Poprzez gromadzenie logów serwera www.
2. Informacje w formularzach.
2.1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
2.3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
2.4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
2.5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
2.6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
3. Informacja o plikach cookies.
3.1. Serwis korzysta z plików cookies.
3.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
3.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
3.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
3.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
3.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
3.9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach:Polityka ochrony prywatności Google
3.10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
3.11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:https://www.google.com/ads/preferences/
4. Logi serwera.
4.1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
4.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
4.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
5. Udostępnienie danych.
5.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
5.2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
5.3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
6.1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.  
KLAUZULA INFORMACYJNA od dnia 25-05-2018 (obowiązek informacyjny) RODO www.centrumplytek.pl Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez sklep internetowy www.centrumplytek.pl prowadzony przez Małgorzatę Kaim pod nazwą LUMIGO Mzłgorzata Kaim o numerze NIP: 737 206 1734 z siedzibą w Chyszówki 220, 34-643 Chyszówki.
2.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z www.centrumplytek.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności za zakupy; • zakładania i zarządzania Państwa kontem, oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych; • obsługi reklamacji na www.centrumplytek.pl; • obsługi zgłoszeń, (np. przez formularz kontaktowy); • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług; • obsługi logistycznej Państwa zamówienia, w szczególności wskazaniu Państwa danych firmom kurierskim, które dostarczą zamawiany towar, dane będą również przekazywe do porównywarek cen - CENEO. • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych).
3.Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią).
4.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora.
5.Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
6.Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
9.Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

§9 Postanowienia końcowe
1. Internetowy sklep www.centrumplytek.pl zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i Regulaminie bez wcześniejszego powiadomienia, publikując zmiany na stronach internetowych Sklepu.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres sklepu. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Uwaga: złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: LUMIGO Małgorzata Kaim Chyszówki 220 34-643 Chyszówki tel: 608 396 333
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*): ............................................................................................... ...............................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ...............................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ...............................................................................................

- Adres konsumenta(-ów): ...............................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów):............................................ (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data: ............................
(*) Niepotrzebne skreślić.